Christening of M/V Charlie Melancon 5/4/08 - robertmontero